Analys av CCF för åldrande komponenter i kärnkraftverk

Risk_pilot_Logotyp_Liggande_RGB_22

Bakgrund

I kärnkraftsbranschen läggs stort fokus på probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA) av säkerhetssystem. Probabilistiska säkerhetsanalyser används för att värdera säkerheten genom att analysera relevanta händelser och händelsekombinationer ur ett riskperspektiv. Eftersom kärnkraftsflottan i Sverige åldras kan PSA eventuellt komma att öka i betydelse. Ett viktigt fenomen inom PSA är fel med gemensam orsak (eng. common cause failure, förkortat CCF) som ofta bidrar stort till riskbilden. Hur fenomenet CCF påverkas vid åldrande komponenter är inte helt klarlagt.

Åldring hanteras oftast genom att analysera påverkan på enkelfelsannolikheten, vilket också kommer att påverka sannolikheten för CCF eftersom denna är definierad med hjälp av enkelfelsannolikheten. Potentiellt ändrar detta också sammansättningen av felorsaker, vilket kan resultera i en oproportionerligt stor ökning av CCF-sannolikheten vid åldring. Därav är det av stort intresse att analysera komponentåldring och dess påverkan på CCF-parametrar.

Arbetets omfattning

Projektet är tänkt att genomföras som ett examensarbete. Lämpliga kandidater är civilingenjörsstudenter som har kunskap inom risk- och säkerhetsanalys (ex. PSA). Aspekter som bör beaktas är exempelvis feldata för enkelfel och CCF samt hur det tidsmässiga beroendet för dessa ser ut.

Preliminära arbetssteg:

  • Litteraturstudie av befintliga metoder för hantering av CCF
  • Utveckling av metodik för hantering av CCF med vid åldrande komponenter
  • Insamling av data för ett flertal komponenter
  • Applicering av metodik samt utvärdering av resultat

Examensarbetet kommer att handledas av Risk Pilot och uppgiften kommer att utföras i Stockholm.

INTRESSERAD?

Maila då:

Carl Eriksson:            carl.eriksson@riskpilot.se     

Stefan Authén:         stefan.authen@riskpilot.se