Analys av inter-system CCF för SMR

Risk_pilot_Logotyp_Liggande_RGB_22

Bakgrund

I kärnkraftsbranschen läggs stort fokus på probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA) av säkerhetssystem. Probabilistiska säkerhetsanalyser används för att värdera säkerheten genom att analysera relevanta händelser och händelsekombinationer ur ett riskperspektiv. Ett viktigt fenomen inom PSA är fel med gemensam orsak (eng. common cause failure, förkortat CCF) som ofta bidrar stort till riskbilden. Vanliga avgränsningar vid analys av CCF, innebär att analysen begränsas till säkerhetssystemets systemgränser samt till enskilda reaktorer.

Det finns ett stort intresse för utveckling av den nya kärnkraftstekniken ”små modulära reaktorer” (eng. small modular reactors, förkortat SMR). SMR avser förenkla både tillståndsprocesser samt tekniska säkerhetssystem, samt möjliggöra flexibel utbyggnad av flera moduler av samma typ, ofta på samma plats. Därav är det av stort intresse att analysera den säkerhetsmässiga betydelsen av CCF mellan systemgränser samt mellan reaktormoduler.

Arbetets omfattning

Projektet är tänkt att genomföras som ett examensarbete. Lämpliga kandidater är civilingenjörsstudenter som har kunskap inom risk- och säkerhetsanalys (ex. PSA). Aspekter som bör beaktas är exempelvis feldata för enkelfel och CCF, systemfunktionalitet samt sekvensaspekter.

Preliminära arbetssteg:

  • Litteraturstudie av befintliga metoder för hantering av CCF, främst högredundant
  • Utveckling av metodik för hantering av CCF med SMR-specifika förutsättningar
  • Kartläggning samt avgränsning av säkerhetssystem i SMR
  • Genomförande av pilotstudie på valda systemgränser genom att applicera utvecklad metod
  • Utvärdering av resultat

Examensarbetet kommer att handledas av Risk Pilot och uppgiften kommer att utföras i Stockholm.

INTRESSERAD?

Maila då:

Carl Eriksson:            carl.eriksson@riskpilot.se     

Stefan Authén:         stefan.authen@riskpilot.se