Arbete med SSM:s nya författningssamling

en man som presenterar

Sedan sommaren 2020 har konsulter från Risk Pilot varit involverade i hanteringen av SSM:s nya författningssamling 

År 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanslagning av de dåvarande myndigheterna Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). Vid sammanslagningen överfördes de tidigare myndigheternas föreskrifter till den nya Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Utöver rent redaktionella ändringar gjordes inte någon översyn eller mer omfattande omarbetning av föreskrifterna vid sammanläggningen. 

I februari 2012 granskade det internationella atomenergiorganet IAEA, genom en så kallad Integrated Regulatory Review Service (IRRS), hur strålsäkerhetsarbetet styrs, regleras och följs upp i Sverige. Denna granskning rekommenderade Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat att utarbeta en enhetlig och mer heltäckande uppsättning av föreskrifter och allmänna råd i myndighetens författningssamling.  

Som följd av detta pågår sedan 2013 en översyn av hela Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS) vilket innebär att föreskrifterna från sammanslagningen 2008 kommer ersättas av en ny författningssamling som struktureras i tre nivåer under gällande kärnteknik- och strålskyddslag. 

Sedan sommaren 2020 har konsulter från Risk Pilot varit involverade i hanteringen av SSM’s nya författningssamling genom medverkande i remissgranskningar och implementering inom områdena analys och konstruktion. Risk Pilot har även stöttat programorganisationen för de nya föreskrifterna med projektledning och specialistkompetens inom MTO.