Riskpilot

Palvelut

Risk Pilot tarjoaa konsulttipalveluita, jotka auttavat yrityksiä kehittämään ja suunnittelemaan turvallisia ja taloudellisia prosesseja, järjestelmiä ja tuotteita. Tähän päämäärään meillä on tarjolla menetelmiä järjestelmän elinkaaren eri vaiheisiin esisuunnittelusta käytöstä poistoon kattaen riskien tunnistamisen, riskienhallinnan, luotettavuuden optimoinnin ja tuoton maksimoinnin. Meillä on kokemusta monilta aloilta ja tietämys eri alojen standardeista ja käytännöistä..

Riskien
hallinta

Risk Pilotilla on vankka tietämys ja kokemus eri toimialojen riskienhallinnasta.

Asiantuntijoillamme on ylempi korkeakoulututkinto insinööri- tai käyttäytymistieteistä.

Riskienhallinnassa noudatamme asianmukaisia viranomaisvaatimuksia, standardeja ja ohjeistoja:

 • Ydinvoima
  • Strålsäkerhetsmyndigheten SSMFS 2008:17 (Ruotsi)
  • U.S. NRC NUREG-ohjeistot
  • ASME-ANS RA-Sa-2009 PRA-standardi
  • Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeisto
 • Terveysteknologia
  • SS-EN-ISO 14971
 • Rautatiet
  • SS-EN 50126 (RAMS)
 • • Kunnat ja maakunnat (Ruotsi)
  • MSB 2006:942

Risk Pilotin riskienhallinnan palveluita ovat:

 • Kvalitatiivinen riskianalyysi
  • Poikkeamatarkastelu (HAZOP)
  • Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA)
  • Deterministiset analyysit/Skenaarioanalyysit (ydinvoima)
   • Fyysisen erottelun arvioinnit (Safe Shutdown Analyses)
    • Tulipalo
    • Tulva
    • Ulkoiset alkutapahtumat
    • Turvatarkastelut
   • Päästölaskelmat
  • Kvantitatiivinen riskianalyysi
   • Vika- ja tapahtumapuuanalyysit
   • Human Reliability Analysis (HRA)
   • Tilastolliset tarkastelut ja luotettavuusparametrien estimointi
   • Layer of protection analysis (LOPA)
   • Yksilöriskitarkastelut (ISO-kurva)
   • Yhteiskuntariskitarkastelut (FN-käyrä)
  • Todennäköisyysperusteinen turvallisuusanalyysi (PSA/PRA)
   • Tasot 1, 2 ja 3
   • Living PSA sovellukset
   • Riskitietoinen päätöksenteko
  • Safety Case
   • Luvitus
   • Eri alojen sovellukset, kuten ydinteknisten laitosten turvallisuusseloste ja turvallisuustekniset käyttöehdot.

Lisätietoja

Systems
Engineering

Systems Engineeringillä (järjestelmäsuunnittelu) pyritään varmistumaan siitä, että järjestelmän elinikäinen suorituskyky vastaa sille asetettuja vaatimuksia ottamalla huomioon suunnittelun eri näkökohdat.

Menetelmiin kuuluvat vaatimustenhallinta, järjestelmän suunnittelu, validointi, riskienhallinta, järjestelmän elinkaaren yli (esisuunnittelusta valmiiseen järjestelmään) menevä kunnossapidon ja logistiikan suunnittelu mukaan lukien ihmisten toiminnan huomioon ottaminen. Käsite sisältää myös suunnitteluprosessin johtamisen ja hallinnan.

Risk Pilotin Systems Engineering -alueen palveluita ovat:

 • Vaatimustenhallinta
  • Lait ja säädökset
  • Riski, luotettavuus, käytettävyys
  • Kustannukset, kannattavuus
 • Järjestelmän suunnittelu
 • Kunnossapidon suunnittelu
 • Valvomosuunnittelu
 • Validointi ja verifiointi

Lisätietoja

Asset
Management

Infrastruktuurin, kuten rautatiet, vesi- ja viemäriverkosto, sähköverkot, sillat, teollisuuslaitokset ja tutkimuslaitokset, on sijoitettu valtavia pääomia. Näiden investointien tuoton varmistaminen edellyttää jatkuvaa käytön ja kunnossapidon optimointia.

Meillä on vankka tietämys ja kokemus käyttövarmuus- ja luotettavuusanalyyseistä sekä kunnossapidon optimoinnista ja elinkaarikustannusten analyyseistä.

Risk Pilotin Asset Management -palveluihin kuuluu:

 • Prosessien kehittäminen
 • Käyttövarmuusanalyysitr
 • Investointiriskianalyysit
 • Kunnossapidon optimointi (RCM, RPM, LCC)
 • Suunnitellun eliniän pidentämisen tarkastelut

Standardeistaja:

 • ISO 55000
 • PAS 55

Lisätietoja

Laadun-
varmistus

Organisaatio tarvitsee laadunhallintamenettelyjä voidakseen taata, että se pystyy jatkuvasti tuottamaan tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat annettuja tavoitteita.

Laadunhallinta jaetaan neljään pääkomponenttiin: suunnittelu, laadunvarmistus, laadunvalvonta ja parannustoimenpiteet. Risk Pilotilla on ydinvoima-ja prosessiteollisuustaustastaan johtuen syvällinen ymmärrys laatujohtamisen tärkeydestä.

Laadunvarmistuksessa olemme soveltaneet seuraavia standardeja:

 • Yleisesti
  • ISO 9001
  • ISO 14000
 • Ydinvoima
  • ASME NQA-1
  • 10 CFR 50 Appendix B
  • 10 CFR Part 21
  • IAEA GS-R-3

Risk Pilotin laadunhallintapalveluihin kuuluu:

 • Laatujohtamisjärjestelmien soveltaminen
 • Oman toiminnan tai toimittajan laatuauditoinnit
 • Vastaanottotarkastukset
 • Tuki tehdas- ja käyttöönottotesteissä (FAT/SAT)

Lisätietoja

Projektin
hallinta

Projektinhallinnan suunnittelua tarvitaan, jotta projekti saavuttaa tavoitteensa ja täyttää laatuvaatimuksensa.

Risk Pilotin asiantuntijoilla on kokemusta projektien johtamisesta ja eri tavoista myötävaikuttaa sekä isojen että pienien projektien hallintaan.

Risk Pilotin on kehittänyt ISO 21500 standardiin perustuen projektinhallintamenetelmän, jolle on ominaista ydinvoimaprojektien vaatimus asioiden jäljitettävyydestä ja korkeasta laadusta. Monesti asiakas haluaa noudattaa tiettyä projektinhallinnan menetelmää, jolloin toimimme sen mukaan. Jatkuva projektiriskien analysointi on tärkeä osa projektinhallintaa.

Projektiriskianalyysissä tunnistetaan projektin kriittiset aktiviteetit ja vaiheet, joihin liittyvät riskit arvioidaan sekä ja tunnistetaan keinot riskien pienentämiseksi tai eliminoimiseksi.

Onnistuneen projektin edellytyksiä ovat:

 • Tavoitteiden ja rajauksien tunnistaminen ja määritteleminen
 • Realistinen aikataulu ja kustannusarvio
 • Avainhenkilöiden ja resurssien varmistaminen
 • Tärkeiden toimijoiden tunnistaminen ja toimintojen koordinointi heidän kanssaan.
 • Ongelmien aikainen havaitseminen ja ratkaisu
 • Tehtyjen päätösten toimeenpanon seuranta
 • Laadunvarmistus

Risk Pilotin projektinhallintapalveluihin kuuluu:

 • Projektinjohto
 • Projektihallinto
 • Projektiriskianalyysit
 • Projektinhallinnan ja kommunikaation menettelytavat

Lisätietoja

Human
Factors

Human Factors (inhimilliset ja organisatoriset tekijät) käsittelee ihmisen, tekniikan ja organisaation vuorovaikutusta ja siitä käytetään usein lyhennettä MTO (Man-Technology-Organisation). Yleisenä tavoitteena on tarkastella ihmisen toimintaedellytyksiä ja rajoituksia toimintaympäristössään.

Risk Pilotissa on laaja kokemus ja palvelutarjoama järjestelmän kaikkiin elinkaarivaiheisiin: suunnittelu, toteutus, käyttö ja kunnossapito sekä käytöstäpoisto. MTO-analyysipalveluiden lisäksi voimme tarjota projektipäällikön tueksi MTO-asioiden koordinointia projekteissa. Sovellamme asianmukaisia ohjeistoja ja standardeja, kuten ydinvoimaprojekteissa amerikkalaisia NUREG-0711 ja NUREG-0700 -ohjeistoja.

Risk Pilotin palveluihin kuuluu:

 • Valvomosuunnittelu
 • Työprosessianalyysi
 • Turvallisuuskulttuurityö
 • Käyttökokemusten keruu ja analysointi
 • Organisaation turvallisuusanalyysi (OSA, Organizational safety assessment)
 • Läheltä piti –tilanteiden analyysi
 • HRA (Ihmisen toiminnan luotettavuuden analyysi)
 • Suorituskykymittarit (Human Performance Tools)
 • Valmius- ja hätätilannesuunnitelmat

Lisätietoja