Riskpilot

Tjänster

Risk Pilot erbjuder konsulttjänster som hjälper våra kunder att utveckla och konstruera en säker och lönsam produkt eller verksamhet. Detta genom att vi i hela kedjan från idé till avveckling har metoder för att identifiera och hantera risker, optimera designens tillförlitlighet och maximera avkastningen. Vi har erfarenhet från en stor mängd branscher och har god kunskap om relevanta standarder och branschpraxis.

Läs mer om våra tjänsteområden nedan.

Risk
Management

Risk Pilot har gedigen kunskap och lång erfarenhet från alla områden inom riskhantering

Vi har välutbildade medarbetare (master, doktor, professor) inom flera relevanta ingenjörsområden samt inom beteendevetenskap och psykologi.

Inom Risk Management finns ett flertal myndighetskrav, standarder och guidelines som vi är väl förtrogna med:

 • Kärnkraft
  • SSMFS 2008:17
  • NRC NUREG-series
  • ASME-ANS RA-Sa-2009
  • YVL-guide
 • Fordon
  • IEC 61508
  • ISO 26262
 • Medicinteknik
  • SS-EN-ISO 14971
 • Järnväg
  • SS-EN 50126 (RAMS)
 • Kommuner och landsting
  • MSB 2006:942

Risk Pilots tjänster inom Risk Management är:

 • Kvalitativ riskanalys
  • HAZOP
  • FMEA
  • Deterministiska analyser / Scenarioanalyser
   • Separationsanalyser (SSA)
    • Brand
    • Rörbrott
    • Externa händelser
    • Fysiskt skydd
   • Utsläppsanalyser
  • Kvantitativ riskanalys
   • Felträds- och Händelseträdsanalyser
   • Human Reliability Analysis (HRA)
   • Statistik och feldataanalys
   • Layer of protection analysis (LOPA)
   • Individrisk (ISO-kurva)
   • Samhällsrisk (FN-Kurva)
  • Probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA/PRA)
   • Nivå 1, 2 och 3
   • LPSA applikationer
   • Riskbaserat beslutsfattande
  • Safety Case (Säkerhetsredovisning)
   • Licensiering
   • Erfarenhet från flera branscher, t.ex. SAR och STF inom kärnkraft.

LÄS MER

System
Engineering

Systems Engineering (systemteknik) syftar till att förbättra prestandan hos komplexa tekniska system över deras livstid, genom att beakta och integrera alla aspekter av design.

Metoderna omfattar kravhantering, systemkonstruktion, validering, tillförlitlighet, riskhantering, underhåll, logistik på anläggnings-/systemnivå från konceptuell design till den färdiga anläggningen/systemet och människan som del av systemet. Begreppet omfattar även ledning/styrning av designprocessen och systemets livscykel.

Risk Pilots tjänster inom Systems Engineering är:

 • Kravhantering
  • Lagar och förordningar
  • Risk/Tillförlitlighet/Tillgänglighet
  • Kostnader/Lönsamhet
 • Systemutformning
 • Underhållsplanering
 • Kontrollrumsutformning
 • Validering och verifiering

LÄS MER

Asset
Management

Det är enorma belopp som är investerade i infrastruktur som järnvägar, VA-nät, elnät, broar, industrianläggningar och forskningsanläggningar. För att maximera avkastningen krävs ett fortlöpande arbete med optimering av drift och underhåll.

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet inom analys av tillgänglighet, tillförlitlighet, underhållsoptimering och livscykelkostnadsanalys.

Risk Pilots tjänster inom Asset Management är:

 • Processutveckling
 • Tillgänglighetsanalyser
 • Investeringsriskanalys
 • Projektriskanalys
 • Underhållsoptimering (RCM, RPM, LCC)
 • Livstidsförlängning

Exempel på standarder som kan utnyttjas:

 • ISO 55000
 • PAS 55

LÄS MER

Quality
Management

Quality Management är en förutsättning för att skapa en organisation som ständigt kan leverera produkter och tjänster enligt en överenskommen nivå.

Quality Management delas in i fyra huvudkomponenter: Planering, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och förbättringar av processen. Risk Pilot har med sin bakgrund inom kärnkraft och processindustri en djup förståelse för vikten av kvalitetsledning.

Inom QA har vi fördjupad kunskap och erfarenhet från följande standarder:

 • Generellt
  • ISO 9001
  • ISO 14000
 • Kärnkraft
  • ASME NQA-1
  • 10 CFR 50 Appendix B
  • 10 CFR Part 21
  • IAEA GS-R-3

Risk Pilots tjänster inom Quality Management är:

 • Implementering av kvalitetsledningssystem
 • Revisioner av egen eller leverantörs verksamhet
 • Mottagningskontroll
 • Stöd vid FAT/SAT

LÄS MER

Project
Management

En välplanerad projektstyrning är en nödvändighet för att projekt ska nå uppsatta mål och krav.

På Risk Pilot har vi stor erfarenhet av att leda projekt och på andra sätt bidra till projektstyrningen i stora såväl som små projekt.

Risk Pilot har utvecklat en metodik för projektstyrning baserad på ISO 21500 som kännetecknas av kärnkraftsindustrins krav på spårbarhet och hög kvalitet. I många fall föredrar kunden att använda en specifik metodik för projektstyrning och då arbetar vi givetvis i enlighet med den.

En viktig del av projektstyrningen är en kontinuerlig projektriskanalys. I en projektriskanalys identifieras projektkritiska aktiviteter och faser för att sedan riskvärdera dessa. Åtgärder för att minska och eliminera riskerna arbetas fram.

Vi har funnit att följande delar är grundläggande för ett lyckat projekt:

 • Identifiering och tydliggörande av mål och avgränsningar
 • En realistisk tidplan och budget
 • Säkerställande av nyckelpersoner och andra resurser
 • Identifiering av viktiga aktörer inom och utanför projektet och koordinering med dessa
 • Identifiering och hantering av problem
 • Uppföljning av tagna beslut
 • Kvalitetssäkring

Risk Pilots tjänster inom Project Management är:

 • Projektledning
 • Projektadministration
 • Projektriskanalys
 • Rutiner för styrning och kommunikation  

LÄS MER

Human
Factors

Human Factors avser kunskaper om människa, teknik, organisation och samspelet mellan dessa; MTO. Ett övergripande syfte är att beakta människans förutsättningar och begränsningar i de tekniska system hon arbetar i.

Vi applicerar vår kunskap på alla faser i ett systems livscykel så som nykonstruktion, drift och underhåll, förändring och avveckling. Utöver rena MTO-tjänster erbjuder vi även koordinering av samtliga MTO-aspekter i våra uppdrag som stöd till projektledaren.

I samband med vårt arbete används etablerade guider och standarder. Vid arbete med kärnkraftsrelaterade utvecklingsuppdrag appliceras till exempel NUREG 0711 och NUREG 0700.

Risk Pilots tjänster inom Human Factors är:

 • Kontrollrumsdesign
 • Arbetsprocessanalyser
 • Säkerhetskulturarbete
 • Erfarenhetsåterföring
 • OSA (Organisatorisk säkerhetsanalys)
 • Incidentutredningar
 • HRA (Human Reliability Analysis)
 • Human Performance Tools
 • Incident- och beredskapsplaner

LÄS MER