kontrollrum konferens

MTO – Människa, Teknik, Organisation

MTO

Vårt MTO-team består av en blandning konsulter med bakgrund inom psykologi, kognitionsvetenskap, sociologi och teknik (system- och civilingenjör). Tillsammans tillhandahåller vi flertalet tjänster inom MTO-området, exempelvis händelse- och orsaksutredning, Human Factors Engineering och säkerhetskulturutveckling. Vi kan erbjuda allt från verksamhetsstöd inom ramen för organisationens ordinarie arbete till projektledning i både stora och små projekt. Tjänst och omfattning avgörs i tätt samarbete med er som kund utifrån era identifierade behov. Nedan presenteras ett urval av de tjänster Risk Pilot erbjuder inom området för MTO.

Human Reliability Analysis (HRA)

Human Reliability Analysis (HRA) är en metod för att värdera tillförlitligheten av manuella åtgärder.

Manuella åtgärder utgör ofta en bidragande faktor till underhåll och drift av system som krediteras vid hantering av störningar och haverier i stora och komplexa socio-tekniska system. Således är manuella åtgärder en viktig faktor att beakta vid utformning samt utvärdering av dessa system.

I 20 år har Risk Pilot utfört analyser av manuella åtgärder inom kärnkraftsindustrin, primärt i samband med framtagning av probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA). Vi på Risk Pilot erbjuder HRA-analyser genom ett samarbete mellan våra kompetensområden MTO och Risk Management. Risk Pilot kan bl.a. erbjuda:

 • HRA som en del av PSA. Exempelvis med metoder såsom THERP/ASEP (NUREG/CR-1278) eller SPAR-H (NUREG/CR-6883)
 • HRA som en del i verifiering av krediterade åtgärder i säkerhetsredovisning
 • HRA som en del i arbetet att utvärdera och/eller reducera arbetsplatsolyckor
HRA

Human Factors Engineering (HFE)

Att interaktiva system och produkter ska vara användarvänliga och säkra är en självklarhet. Detta kan uppnås genom att ta hänsyn till människans fysiska och kognitiva förutsättningar i konstruktionsarbetet så att resultatet blir intuitivt för användaren. Kunskap och processer inom HFE kan appliceras på system, strukturer och komponenter genom hela livslängden, oavsett vilken fas som är aktuell för tillfället.

Vi har erfarenhet av att tillämpa HFE, både nationellt och internationellt, i såväl nykonstruktion som i anläggningsändringar och avveckling, främst inom kärnkraftssektorn. Våra arbeten utgår alltid från aktuell lagstiftning såväl som de senaste standarderna och guidelines från exempelvis International Atomic Energy Agency (IAEA – SSGS) och amerikanska Nuclear Regulatory Commission (NRC - NUREG). Genom att anlita oss tar ni ett första steg i att säkerställa att konstruktionen anpassas till människans förmågor och förutsättningar samtidigt som kravefterlevnad säkerställs.

Inom HFE-området erbjuder Risk Pilot flertalet tjänster, där ibland:

 • Projektledning
 • Stöd och rådgivning
 • Kravidentifiering och omhändertagande
 • Utförande och granskning av HFE aktiviteter och analyser

Händelse- och Orsaksutredning

En oönskad eller oförutsedd händelse utgör en källa till kunskap och utveckling. Genom att identifiera de bakomliggande orsakerna kan organisationer öka sin förståelse för såväl situationen som sin egen verksamhet. Analyser ur ett MTO-perspektiv synliggör även det komplexa samspelet mellan flera samverkande faktorer som allt som oftast sträcker sig långt utöver den mänskliga faktorn.

Risk Pilot har gedigen erfarenhet vad gäller analys av händelser, incidenter och olyckor ur ett så kallat systemperspektiv. Genom att anlita oss vid en händelse- och orsaksutredning får ni oberoende ögon och nya infallsvinklar. I våra analyser stävar vi efter att identifiera såväl det som gått fel men även vad som fungerat bra, allt för att utformningen av korrigerande åtgärdsförslag ska bidra till optimal organisationsutveckling. Vi följer också utvecklingen vad gäller utredningsmetodik, allt för att på bästa sätt kunna sammanställa, analysera och presentera resultat.

Vi kan bland annat erbjuda:

 • Händelse och orsaksutredningar ur ett systemperspektiv
 • Stöd vid framtagning av åtgärdsplaner
 • Stöd och rådgivning vid implementering och utvärdering av åtgärdsplaner och åtgärder
 • Metodutveckling samt utveckling av interna utredningsprocesser och utredningsmetodik
 • Utbildning i händelse och orsaksutredning

Säkerhetskultur

Kulturen i en grupp speglar gemensamma värderingar, normer, attityder och beteenden. En stark säkerhetskultur stödjer er organisation i att sätta säkerheten främst i exempelvis beslut, kommunikation, arbetsutförande och samarbete. Säkerhetskulturarbetet behöver genomsyra hela organisationen där ledare genom ord, handling och beslut ger uttryck för säkerhetens överridande prioritet. Genom att vara tydlig i förväntningar och skapa en arbetsmiljö byggd på ömsesidig respekt och förtroende läggs grunden för verksamhetens säkerhetskulturarbete. Det ska kännas okej att avbryta pågående arbetsinsats utan rädsla för konsekvenser.

Vi kan stötta er i ert säkerhetskulturarbete, både i punktinsatser och i långsiktigt arbete. Utifrån vår erfarenhet vet vi att en god säkerhetskultur byggs brett och långsiktigt genom att exempelvis arbeta med tillit, god arbetsmiljö, ansvarstagande, beslutsfattande, erfarenhetsåterföring och översyn av arbetsprocesser. Vi har erfarenhet av stöd i mindre insatser och oberoende säkerhetskulturutvärderingar, men även av att vara en del i linjeorganisationens dagliga arbete.

Vi kan erbjuda en rad tjänster vad gäller säkerhetskultur, där ibland:

 • Workshops och seminarier
 • Säkerhetskulturutvärdering och analys
 • Arbetssätt för erfarenhetsåterföring
 • Anpassning och implementering av Human Performance (HuP) verktyg
 • MTO-värdering av organisations- och verksamhetsförändring

Hälsa, Säkerhet & Miljö (HSE)

En arbetsplats ska vara säker och hälsosam för medarbetarna samt verka för en så negativ påverkan på yttre miljö som möjligt. Våra medarbetare inom HSE området har god erfarenhet av att arbeta med HSE relaterade frågor inom flertalet branscher, både strategiskt och operationellt.  

Rätt kunskap och engagemang hos medarbetarna är grundläggande för ett hållbart säkerhetsarbete. Det räcker inte att skapa goda rutiner utan det måste även finnas förståelse till varför de finns. Vi lägger därför stort fokus på utbildning, kommunikation och inkludering samt att bygga relationer inom hela kundens verksamhet. Vi stöttar verksamhetsledarna i linjeorganisationens dagliga arbete, så att säkerhetskulturarbetet genomsyrar organisationen genom ord, handling och beslut.  

Vi erbjuder en rad tjänster inom HSE området, bland annat:

 • Utbildning (personsäkerhet, kemikaliehantering, spillskydd, ledarskap)
 • Revision av rutiner (revidera, implementera, följa upp, kommunicera)
 • Riskbedömningar, (undersöka, värdera och vidta åtgärder)
 • Skyddsronder (säkerställer aktivt ledarskap samt efterlevnad av rutiner)

Läs om våra MTO-uppdrag här

Linje

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Risk Pilot AB, orgnr. 556634-8453 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.