Examensarbete - Elsäkerhet och Riskhantering

kraftledningar på natten

Elektricitet är svårt att upptäcka med våra sinnen men utgör en fara som orsakar nästan 1000 arbetsrelaterade olyckor per år

Följs alla lagar och rekommendationer är det i princip omöjligt att drabbas av en elektrisk stöt, trots det inträffar det olyckor. Slutsatsen av detta examensarbete är att el- och energibolag samt reglerande myndigheter bör fokusera på nyare synsätt inom risk och säkerhet så som att lära sig av lyckade arbeten och identifiera detaljer som förklarar varför ett arbete gick bra, istället för att endast inrikta sig på olyckor som har inträffat och hur dessa kan undvikas i framtiden.  

Även om ett arbete går bra är det inte säkert att allt har gått rätt till. Frågan är då hur upptäcker och förhindrar vi dessa små fel som i de flesta fall inte orsakar en olycka. Genom att även analysera lyckade arbeten kan vi fånga in det vardagliga arbetet och upptäcka fel och genvägar som annars går obemärkta förbi. Genom att utbilda personal inom riskhantering och förse dem med praktisk erfarenhet kan dessa genvägar även tränas bort. Det finns dock en stor utmaning i form av konflikten och balansen mellan tidseffektivitet och säkerhet. 

Vill du läsa hela rapporten så klicka här.